Sytuacja na regionalnym i lokalnych rynkach pracy

Z uwagi na to, że szczegółowe wnioski, dotyczące badanej populacji oraz możliwości jej uczestnictwa w dalszych działaniach projektu, zostały zawarte w poszczególnych częściach prezentowanej ekspertyzy, obecnie postaramy się wskazać na ogólne uwarunkowania realizowanego zamierzenia. Mogą one bowiem stanowić przesłankę do prowadzenia dalszych działań, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę możliwości upowszechnienia osiągniętych efektów.

Generalnie wyniki przeprowadzonych badań stanowią odzwierciedlenie sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. Postawy reprezentowane przez bezrobotnych, odnoszące się do procesu kształcenia, są przede wszystkim konsekwencją niewielkiej (chociaż stale powiększającej się) liczby ofert pracy. Prezentowana przez nich determinacja w poszukiwaniu pracy powinna być pozytywnym czynnikiem, wykorzystywanym w najwyższym stopniu przez realizatorów przedsięwzięcia. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne istotne z punktu widzenia podejmowanych działań aspekty, z którymi mieliśmy do czynienia, przeprowadzając wywiady kwestionariuszowe. Należały do nich następujące kwestie:

– w badaniu bezrobotnych daje się zauważyć wysoki odsetek osób z najniższym poziomem wykształcenia lub w ogóle nie mających kwalifikacji zawodowych: jest to prawidłowość będąca konsekwencją sytuacji na regionalnym rynku pracy, gdzie udział tej kategorii bezrobotnych od wielu lat stanowi odsetek znacznie przekraczający 1/3 wszystkich bezrobotnych: może to jednak stanowić z punktu widzenia realizowanego projektu przesłankę wpływającą dodatnio na efekty realizacyjne, jako że również pracodawcy oczekują przede wszystkim dostosowania umiejętności do ich oczekiwań w zakresie tej właśnie populacji: tego rodzaju prawidłowość występuje zarówno w skali makroekonomicznej, jak i na lokalnych rynkach pracy: świadczy to o potrzebie stosowania wielu, często niestandardowych, metod aktywizacji w odniesieniu do tej kategorii osób poszukujących pracy: potrzeba ta jest tym bardziej oczywista, że dotychczasowe działania aktywizujące są raczej mało skuteczne: występujące w projekcie przesłanki do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej tej grupy bezrobotnych, a przede wszystkim ukształtowanie umiejętności potrzebnych pracodawcom, zweryfikowanie tych umiejętności za pomocą certyfikatów, stwarzają możliwość większego dostosowania podaży pracy do popytu na nią, a tym samym ograniczenia destruktywnych czynników o charakterze psychologicznym, ekonomicznym i społecznym uniemożliwiających aktywizację zawodową osób poszukujących pracy,

– w przeprowadzonym badaniu uczestniczyły głównie osoby długotrwale poszukujące pracy: nie jest to jednak kategoria, w odniesieniu do której podejmowane są działania projektu: tym niemniej nie wydaje się możliwe uniknięcie kontaktu nimi, bowiem niezależnie od zastosowanych kryteriów doboru beneficjentów długotrwale poszukujący pracy na pewno stanowić będą jakąś ich część: konieczne zatem wydaje się zwrócenie uwagi na kwalifikacje tych osób oraz ich postawy na rynku pracy, co wymagałoby uwzględnienia działań aktywizujących, umożliwiających adaptację zawodową tej kategorii bezrobotnych,

– w badaniach w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z bezrobotnymi, mieszkającymi na terenach wiejskich: niejednokrotnie ta właśnie kategoria bezrobotnych dominowała w wypowiedziach, dotyczących posiadanych kwalifikacji, zawodów, które chcą wykonywać w przyszłości itp.: dlatego też prawdopodobnie w populacji zauważono przewagę osób o niskich kwalifikacjach, co jest integralną cechą mieszkańców terenów wiejskich: konieczne zatem wydaje się uwzględnienie tego czynnika w działaniach projektu, bowiem może wystąpić – w razie nieprawidłowo skonstruowanych założeń merytorycznych procesu szkoleniowego -brak zaangażowania i możliwości percepcyjnych badanej populacji,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>