Kierowanie pracą (działaniem)

Rekrutacja i derekrutacja to kompleksowa funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, która obejmuje działania podejmowane w fazie wchodzenia ludzi do organizacji, ich przemieszczania się wewnątrz organizacji oraz ich wychodzenia z organizacji. Celem tych działań jest optymalizowanie stanu i struktury zatrudnienia poprzez efektywne sterowanie procesami ruchliwości pracowniczej na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. Odpowiednie, tzn. zgodne z celami firmy, ukształtowanie tych relacji uzasadnia ujmowanie tych procesów łącznie, co powinno doprowadzić do wypracowania sprawnego systemu działającego na zasadzie przyciągania i odpychania.

Kierowanie pracą (działaniem) obejmuje tę część procesu zarządzania zasobami ludzkimi, która realizowana jest przez każdego menedżera, niezależnie od funkcji rodzajowych, pełnionych przez niego w danej organizacji. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak sterowanie rozwojem zespołów pracowniczych, sprawowanie władzy, motywowanie pracowników, komunikowanie się, stosowanie określonych stylów wpływania na zachowania pracowników, ustalanie zadań, nadzór nad ich realizacją i ocenę poziomu ich wykonania.

Wynagradzanie pracowników ma na celu takie ukształtowanie poszczególnych składników tego systemu, by stymulował on zachowania pożądane w danej organizacji, podnosił konkurencyjność firmy od strony kosztów pracy oraz gwarantował pracownikom godziwy dochód za ich pracę. Wymaga to odpowiedniej wyceny wkładu pracy (input) pracowników, jaki wnoszą oni do zatrudniającej ich organizacji, jak również oceny osiąganych przez nich wyników pracy (output). Zasady wynagradzania, jego wysokość i struktura, jak również wewnętrzne zróżnicowanie mają kluczową rolę w systemie motywowania do pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>