Konieczność doinformowania pracodawców w zakresie pracy tymczasowej

Przeprowadzone badania wskazują na konieczność doinformowania pracodawców w zakresie tak ogólnych, jak szczegółowych (prawnych) aspektów związanych z pracą tymczasową. Celem tego typu działań powinno być doprowadzenie do postrzegania pracy tymczasowej jako „systemowego” (nie zaś przypadkowego) rozwiązania określonych problemów kadrowych. Należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na – niedostrzeganą przez pracodawców – rolę agencji pracy tymczasowej, jako istotnego pośrednika pomiędzy pracodawcą (użytkownikiem) a pracobiorcą. W tym kontekście ważne byłoby zwrócenie uwagi pracodawców na następujące fakty:

– rolę agencji w odpowiednim zweryfikowaniu umiejętności posiadanych przez pracownika, przez co zatrudnienie staje się przedsięwzięciem o niższym poziomie ryzyka,

– redukcję kosztów administracyjnych przez: odciążenie pracodawców od kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych etatów związanych ze zwiększonym, czasowym zatrudnieniem, odciążenie stałych pracowników firmy od obowiązków administracyjnych, odciążenie firmy od obowiązków wobec pracowników oraz urzędów państwowych przez agencję pracy tymczasowej (obowiązek wypłaty wynagrodzeń, opłaty za urlopy i choroby pracowników, odprowadzanie podatku, opłata składek ZUS),

– możliwość wykorzystania agencji pracy tymczasowej jako niezobowiązującej formy selekcji nowych pracowników (możliwość przejęcia przez pracodawcę pracownika tymczasowego na etat).

Istotne wydaje się także zwrócenie uwagi kadry zarządzającej MSP na fakt, iż praca tymczasowa odnosić się może nie tylko do prac niewymagających specjalistycznych umiejętności, lecz także (a może przede wszystkim) do prac wymagających pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Opis procesu identyfikacji stanowisk pracy w aspekcie prowadzonych badań

Omawiając proces identyfikacji stanowiska pracy pod kątem standaryzacji, należy w pierwszej kolejności dokonać systematyzacji pojęć związanych z tym zagadnieniem. Pojęcie standaryzacji stanowiska pracy jest pojęciem szerokim i ma ogólny charakter. Pod tym pojęciem rozumieć należy szczegółowy opis stanowiska pracy pod względem kompetencyjnym i kwalifikacyjnym. Innymi słowy, przez standaryzację stanowiska pracy należy rozumieć określenie szczegółowego zakresu kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Zatem, w praktyce standaryzacja stanowiska pracy zmierza do określenia standardów kwalifikacji zawodowych.

Według powszechnie przyjętej definicji przez standardy kwalifikacji zawodowych należy rozumieć akceptowaną przez przedstawicieli pracodawców, pra- cobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych normę minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, z podziałem na kwalifikacje związane z typowymi stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi, kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawodu opisujące niezbędne umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne na danym stanowisku i gwarantujące jakość wykonywanych zadań (Kwiatkowski, Woźniak 2003, s. 9). Przez kwalifikacje ponadzawodowe należy rozumieć podstawowe wymagania stawiane na każdym stanowisku. Są to kwalifikacje niezbędne w każdej pracy, zarówno zawodowej, jak i w wykonywaniu zadań pozazawodowych. Ten rodzaj kwalifikacji nie gwarantuje posiadania kwalifikacji wymaganych do wykonywania konkretnego zawodu, a stanowi podstawę do identyfikacji kwalifikacji ogólnozawo- dowych i specjalistycznych. Natomiast kwalifikacje zawodowe określają ogólne wymagania pod kątem konkretnego obszaru zawodowego (pewnej grupy pokrewnych zawodów), nie definiują natomiast wymagań kwalifikacyjnych na konkretne stanowisko pracy. Taki zakres kwalifikacji określony został przez grupę kwalifikacji podstawowych dla zawodu, które obejmują główne umiejętności potrzebne do wykonywania typowych zadań na konkretnym stanowisku pracy. Ostatnia grupa kwalifikacji specjalistycznych zawiera grupę umiejętności oraz dodatkowych uprawnień i wymagań, które wynikają ze specyfiki konkretnego zawodu, w tym ze zmieniających się warunków i okoliczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>