Schemat działania rekrutacji i selekcji

Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym proces rekrutacji pracownikówjest miejsce naboru czy też pozyskiwania kandydatów do firmy. Ilość i charakter kolejnych etapów może być uzależniona od tego, czy chcemy pozyskać pracownika z wewnętrznego czy też zewnętrznego rynku pracy. W przypadku naboru na wewnętrznym rynku pracy po dokonaniu analizy pracy i stworzeniu bądź uaktualnieniu opisu stanowiska pracy, można bezpośrednio przejść do tworzenia listy kandydatów (rysunek 2.).

W wielu przypadkach, dokonywanie rekrutacji na wewnętrznym rynku pracy ma szczególne uzasadnienie. Większość przedsiębiorstw, tak na Zachodzie jak i w Polsce, tworzy specjalne procedury obsadzania wolnych stanowisk osobami, które już u nich pracują.4 Co przemawia za rekrutacją wewnętrzną? Bogatą argumentację zestawił H. Król:

– Dobra znajomość własnego pracownika, jego mocnych i słabych stron. Dzięki obserwacji dotychczasowych wyników pracy, można precyzyjniej ocenić takiego pracownika jako kandydata na nowe stanowisko. W takiej sytuacji istnieje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy doborze.

– Znajomość przez kandydata własnej firmy, zespołu pracowników, stosunków międzyludzkich, kultury pracy, różnorakich aspektów organizacji pracy. W efekcie, wymagany okres adaptacji na nowym stanowisku może zostać skrócony.

– Rekrutacja wewnętrzna stwarza naturalną drogę awansu zawodowego swoim pracownikom, spełnia ich oczekiwania, zwiększa poczucie stabilności i pewności wśród załogi, podtrzymuje dobry klimat zaufania, umacnia motywację do lepszej, wydajniejszej pracy i przejawiania inicjatywy.

– Ułatwia wytyczanie indywidualnych ścieżek kariery. Pracownicy interesują się kontynuowaniem kariery w macierzystej organizacji, wiążą swoją karierę zjej losami i stabilizują się wjej strukturach, co zmniejsza rozmiary fluktuacji personelu.

– Stosując rekrutację wewnętrzną firma ponosi niższe koszty, sprowadzające się najczęściej do przeszkolenia, warunkującego objęcie nowego stanowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>