Sformułowanie szczegółowych rekomendacji

Przedstawione powyżej uwarunkowania realizacyjne projektu, odnoszące się do populacji beneficjentów, jakimi są wybrane grupy osób poszukujących pracy, pozwalają na sformułowanie szczegółowych rekomendacji, związanych z dalszą realizacją projektu.

– Konieczne jest opracowanie zindywidualizowanych instrumentów w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi22. Szkolenia powinny mieć zarówno charakter szkoleń podwyższających, jak i zmieniających ich kwalifikacje zawodowe. Odpowiednio skonstruowany ich zestaw powinien umożliwić osobom bezrobotnym, zamieszkującym na wsi, poznanie innych możliwości niż praca w przeludnionych, mało wydajnych, gospodarstwach rolnych. Działania te mogłyby być upowszechniane szczególnie w momencie wejścia na rynek pracy znacznie większej niż dotychczas liczby bezrobotnych23. Istotnym problemem ograniczającym skuteczność podejmowanych działań może być w tym przypadku również niska mobilność mieszkańców wsi (Głąbicka 2005, s. 153-155). Powodem tego mogą być rażące dysproporcje warunków życia i stosunków pracy w miastach i na wsi (Horodeński, Sadowska-Snarska 2003).

– Ważnym problemem pozostaje tu nadal zagadnienie wąskoprofilowego bądź szerokoprofilowego kształcenia24. Z punktu widzenia realizatorów projektu niezbędne wydaje się wąskie dopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców, bowiem konieczna jest ich certyfikacja. Jednak wziąwszy pod uwagę charakter podkarpackiego rynku pracy, większe znaczenie miałoby kształcenie szerokoprofilowe, umożliwiające szybkie dopasowanie osób poszukujących pracy do proponowanego przez pracodawcę miejsca pracy.

– Istotne znaczenie dla efektów prowadzonych w projekcie działań powinna mieć również korelacja działalności szkoleniowej z potrzebami pracodawców, czyli odpowiedź na ich konkretne zapotrzebowanie. Nie można bowiem mieć do czynienia z „kształceniem dla bezrobocia”, które może ograniczać efekty projektu. Rozpoznane w czasie badań kwestionariuszowych potrzeby pracodawców powinny mieć charakter długookresowy, umożliwiający utrwalenie pozytywnych efektów prowadzonych działań. Z tego punktu widzenia przykład projektu może wpłynąć na zlikwidowanie wadliwych, z punktu widzenia potrzeb pracodawców, struktur kształcenia, które ze względów społecznych traktowane są jako niezbędne. Spójność w tej dziedzinie, będąca postulatem od wielu lat, jak do tej pory nie znalazła szerszego zastosowania w praktyce gospodarczej.

– Przewidywane w projekcie szkolenia, podporządkowane wyznaczonym stanowiskom i wystandaryzowanym umiejętnościom, powinny również zawierać moduły pozwalające na poznanie osobowości bezrobotnego. Mogłoby to w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia adekwatności stosowanych szkoleń 22 Powinny one polegać na wykorzystywaniu posiadanych przez ludność wiejską umiejętności (rękodzieło, gospodarstwa agroturystyczne), które umożliwiłyby rozszerzenie działania sektora usługowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>