Uroda – styl życia – sukces cz. II

Stylu życia w przyjętym tu rozumieniu nie należy utożsamiać z ’’trybem życia”, czy jak inni to określają ’’sposobem życia”, jest to bowiem pojęcie z kategorii tzw. egzystencjalnych, natomiast styl życia jest kategorią socjologiczną, która służyć może do analizy zróżnicowanych sposobów zachowania ludzi. Oczywiście styl życia w znacznym stopniu zależy od trybu życia. Nie należy też utożsamiać stylu życia z ’’poziomem życia”, bowiem poziom życia to możliwości ekonomiczne człowieka lub grupy ludzi, uzyskanie określonej ilości dóbr i usług. Pomiędzy poziomem życia a stylem życia zachodzą istotne powiązania, np. uzyskując pewien poziom życia (poziom dochodów) można go skonsumować w całości na dobra materialne, ale można też dokonać rozdziału budżetowego, przeznaczając część na dobra egzystencji biologicznej, część na zaspokojenie potrzeb wyższych, związanych z kulturą, kontaktami społecznymi, samorozwojem i samodoskonaleniem się, na higienę i zdrowie, na wygląd i modę itd.

Styl życia jest w części tylko określony przez możliwości zaspokajania autentycznych potrzeb, w większej zaś mierze przez rodzaj tych potrzeb. Właśnie poziom życia w znacznym stopniu uniemożliwia wybór sposobu zaspakajania potrzeb, poniżej bowiem pewnego poziomu dochodów wybór praktycznie nie istnieje, wówczas pozostają w sferze realnych możliwości tylko podstawowe potrzeby, te związane z egzystencją, niekiedy ograniczone do biologicznego przetrwania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>