Zainteresowanie pracodawców pracą tymczasową

Praca tymczasowa jest jedną z elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż nie jest ona powszechnie występującą wśród badanej populacji przedsiębiorców formą zatrudnienia. Jedynie 8% spośród badanych przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw zadeklarowało, iż zatrudniało w przeszłości lub zatrudnia obecnie pracowników tymczasowych. Aż 91% respondentów stwierdziło, że nie ma żadnych praktycznych doświadczeń z tą formą nietypowego zatrudnienia. Wśród najważniejszych powodów niezatrudniania pracowników czasowych, na pierwszy plan wysunęły się następujące:

– niewiedza na temat tej formy zatrudnienia (34 wskazania),

– nieznajomość specyfiki firmy przez pracowników tymczasowych (28 wskazań),

– potrzeba pracowników na okres dłuższy niż 12 miesięcy (22 wskazania),

– istniejące w firmie stanowiska wymagają wyspecjalizowanych umiejętności i szkoleń (18 wskazań),

– pracownicy „stali” mogą wykonać wszystkie niezbędne zadania (16 wskazań),

– obawy o brak lojalności pracowników tymczasowych wobec firmy (16 wskazali).

Nieco mniej istotne okazało się to, że funkcjonujący system zatrudniania efektywnie zaspokaja pojawiające się potrzeby kadrowe (13 wskazań), a także jedno wskazanie dotyczyło trudnej sytuacji ekonomicznej, uniemożliwiającej zatrudnianie nowych osób. Ponadto 11 deklaracji wskazywało na inne (specyficzne) powody.

Zbliżona struktura odpowiedzi wystąpiła w przypadku pytania o najważniejszy powód niezatrudniania pracowników tymczasowych. Najczęściej występującą odpowiedzią pozostało wskazanie na niewiedzę na temat specyfiki pracy czasowej (29 wskazań) oraz to, że stanowiska wymagają wyspecjalizowanych umiejętności i szkoleń (17 wskazań). Na dalszych miejscach znalazły się powody dotyczące potrzeby zatrudnienia pracowników na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz braku znajomości i specyfiki firmy przez pracowników czasowych (odpowiednio 11 i 10 wskazań). Pozostałe powody deklarowano znacznie rzadziej (po 5 łub mniej wskazań). Taki układ odpowiedzi potwierdza hipotezy stawiane na etapie projektowania badań, iż jednym z najważniejszych powodów niewykorzystywania pracy czasowej był i jest nadal brak wiedzy dotyczącej tej formy zatrudnienia wśród osób odpowiedzialnych za politykę kadrową małych średnich przedsiębiorstw (tabela 3).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>