Monthly Archives Czerwiec 2015

Dodatek za zwiększone koszty utrzymania (cost-of-living allowance)

Poszczególne kraje różnią się pomiędzy sobą poziomem wydatków na życie. Aby uchronić pracownika przed niepożądanym wzrostem kosztów utrzymania z powodu pracy za granicą, firmy wypłacają specjalny dodatek na ich pokrycie. Przy obliczaniu dodatku wyrównawczego wykorzystuje się tzw. indeks kosztów utrzymania, czyli różnicę pomiędzy kosztami utrzymania w kraju macierzystym (baza=100) a kosztami w kraju gościnnym.5 W poczet kosztów utrzymania ekspatrianta (PCN) firma może zaliczyć następujące wydatki:4

czytaj więcej

Schemat działania rekrutacji i selekcji

Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym proces rekrutacji pracownikówjest miejsce naboru czy też pozyskiwania kandydatów do firmy. Ilość i charakter kolejnych etapów może być uzależniona od tego, czy chcemy pozyskać pracownika z wewnętrznego czy też zewnętrznego rynku pracy. W przypadku naboru na wewnętrznym rynku pracy po dokonaniu analizy pracy i stworzeniu bądź uaktualnieniu opisu stanowiska pracy, można bezpośrednio przejść do tworzenia listy kandydatów (rysunek 2.).

czytaj więcej

PRACA TYMCZASOWA W PERSPEKTYWIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MSP

Gospodarka w globalizującym się święcie staje w obliczu nowych zjawisk ekonomicznych, wymuszających na coraz większą skalę zmiany dotychczasowych modeli pracy oraz form zatrudnienia. Koszty pracy są jednym z czynników świadczących o konkurencyjności firm. Dążenie do ich obniżenia prowadzi do zainteresowania się przedsiębiorców nietypowymi, elastycznymi i tańszymi formami zatrudnienia, w konsekwencji zaś do odchodzenia od dotychczasowych regulacji opartych na stabilności i pewności zatrudnienia (Rubin 1995, s. 97-323: Banks 2006, s. 77-107). Twierdzi się, iż w wieku nowej, opartej na zastosowaniach informatycznych gospodarki, elastyczność zatrudnienia jest elementem krytycznym, kluczowym dla powodzenia inwestycji (Davidow 2004, s. 727-746). Choć samo zjawisko pracy nietypowej, wychodzącej poza tradycyjne formy zatrudnienia jest zjawiskiem stosunkowo starym (występującym już w XIX stuleciu w Stanach Zjednoczonych) (Morse 1969: Peck 1996: Summers 1997, s. 503522), to początek szerszego zainteresowania tego typu formami zatrudnienia nastąpił w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. Od tej pory pracodawcy coraz lepiej zdają sobie sprawę z korzyści odnoszonych z elastycznego modelu zatrudnienia: obniżenia kosztów pracy, optymalizacji struktury zatrudnienia i zwiększenia jej efektywności, łatwiejszego pozyskiwania pracowników, zwiększonej elastyczności adaptacji firmy do zmian rynkowych, a tym samym wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa (Cappelli 1999: Capelli i in. 1997).

czytaj więcej

Charakterystyka systemu wynagradzania w firmach międzynarodowych

Na wynagrodzenie składają się wszystkie płacowe i pozapłacowe korzyści uzyskiwane przez pracownika w zamian za wkład pracy w osiąganie celów firmy.2 Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (PCN) oraz pracowników pochodzących z krajów spoza obszaru działania firmy międzynarodowej (TCN) różni się od wynagrodzenia pracowników pracujących w kraju macierzystym firmy oraz pracowników kraju „gościnnego” (HCN). Podstawowa różnica polega na tym, że znaczną część wynagrodzenia PCN i TCN stanowią dodatki otrzymywane z tytułu pracy poza krajem zamieszkania. Wysokość dodatków powiązanajest z wysokością płacy otrzymywanej przez pracownika, ponieważ są one naliczane jako pewien procent wynagrodzenia zasadniczego. Czasami stanowią ściśle określoną, stałą kwotę, również zależną od poziomu wynagrodzenia. Wachlarz dodatkówjest bardzo zróżnicowany, a zasady ich stosowania zależą przede wszystkim od obowiązujących w tym zakresie przepisów, możliwości finansowych firmy oraz standardów życia w kraju, w którym pracuje oddelegowany pracownik. Generalnie można powiedzieć, że dodatki wypłacane są częściej PCN niż TCN.

czytaj więcej

Pracownik w swej roli – społeczne wymagania i zadania

Człowiek w swoim życiu pełni bardzo wiele różnych ról społecznych. Jedne z nich to te, które wypełniają nam zasadniczą część życia, na przykład rola członka rodziny (dziecka, małżonka, rodzica) czy rola zawodowa, związana z pracą, np. rola doradcy ekonomicznego, właściciela zakładu, pracownika, kolegi – współpracownika, członka społeczności zawodowej itp. Istotną część życia wypełnia również rola ucznia, najpierw w fazie tzw. kształcenia ogólnego, a później kształcenia zawodowego. Wielu z nas pełni także rozmaite role społeczne, np. członka związku zawodowego, cechu, samorządu lokalnego czy branżowego, członka organizacji politycznych, charytatywnych, stowarzyszeń, klubów itp. Do drugiej grupy można zaliczyć te role, które pełnimy w sposób doraźny, incydentalny, jak na przykład rola pasażera, klienta w sklepie lub zakładzie kosmetyczno-fryzjerskim, pacjenta u lekarza lub w szpitalu, uczestnika konkursu, przeglądu itp.

czytaj więcej

Dodatek za zwiększone koszty utrzymania (cost-of-living allowance) cz. II

Przetwarzaniem informacji potrzebnych firmom prowadzącym działalność poza granicami kraju zajmują się wyspecjalizowane firmy consultingowe oraz agendy rządowe. W Polsce takie informacje można uzyskać np. w MSZ, PAIZ, KIG. W USA dostarczaniem tego typu danych zajmuje się Organization Resource Counselors, Inc., a w Wlk. Brytanii wspomniana już Employment Conditions Abroad. Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do właściwego przeliczania wynagrodzenia i dodatków dla ekspatriantów, są: indeks kosztów utrzymania, dane dotyczące inflacji oraz kursu walut.

Sprawą problematyczną bywa zakres tzw. koszyka dóbr, według którego obliczanyjest indeks kosztów utrzymania...

czytaj więcej

Analiza kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska cz. II

Obok listy samych stanowisk pracy, dla każdego zidentyfikowanego stanowiska określone zostały kwalifikacje zawodowe w podziale na umiejętności (wiedza + doświadczenie) i cechy psychofizyczne. Zatem otrzymane stanowiska pracy wraz z przypisanymi kwalifikacjami zawodowymi stanowią uproszczone kompetencyjne opisy stanowisk pracy – uproszczone, gdyż bez przeprowadzonego szczegółowego podziału na wymienione na wstępie 4 grupy kwalifikacji zawodowych.

czytaj więcej

Tworzenie filii sprzedaży

W miarę jak firmy coraz lepiej poznają specyfikę rynków zagranicznych, agenci i dystrybutorzy są często zastępowani różnymi formami handlu bezpośredniego, wraz z podejmowaniem sprzedaży dodatkowej lub tworzeniem oddziałów w państwach w obrębie rynków zagranicznych. Etap ten musi być przyspieszony przez pojawianie się problemów związanych z agentami zagranicznymi, co jest połączone z większym zaufaniem do działalności handlu międzynarodowego oraz potrzebą posiadania ściślejszej kontroli lub kompetencji decyzyjnych, celem efektywniejszego wsparcia działalności eksportowej. Kierownikowi eksportu przyznaje się taki sam zakres władzy organizacyjnej (uprawnień) jak innym kierownikom funkcjonalnym. Zmiany te zilustrowano na rysunku 3.

czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Dziesięć lat temu francuski socjolog Michel Crozier napisał: „Zdolności innowacyjne, umiejętności kreowania nowych usług i osiąganie coraz wyższej jakości zależy nie tylko od skali nakładów materialnych (w budynki, maszyny, kapitał obrotowy), ale w coraz większym stopniu od jakości i trafności inwestowania w ludzi, system stosunków społecznych i kulturę”.1

czytaj więcej

Kultura języka

Jednym z podstawowych sposobów porozumiewania się ludzi jest porozumiewanie się za pomocą języka. Życie człowieka w społeczeństwie to przede wszystkim komunikowanie się z otoczeniem. Bez porozumiewania się wzajemnego ludzi nie można spowodować, podjąć, a tym bardziej zrealizować jakiejkolwiek wspólnej działalności lub nawet prostych czynności.

czytaj więcej