Blog Archives

Analiza kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska cz. II

Obok listy samych stanowisk pracy, dla każdego zidentyfikowanego stanowiska określone zostały kwalifikacje zawodowe w podziale na umiejętności (wiedza + doświadczenie) i cechy psychofizyczne. Zatem otrzymane stanowiska pracy wraz z przypisanymi kwalifikacjami zawodowymi stanowią uproszczone kompetencyjne opisy stanowisk pracy – uproszczone, gdyż bez przeprowadzonego szczegółowego podziału na wymienione na wstępie 4 grupy kwalifikacji zawodowych.

czytaj więcej

Tworzenie filii sprzedaży

W miarę jak firmy coraz lepiej poznają specyfikę rynków zagranicznych, agenci i dystrybutorzy są często zastępowani różnymi formami handlu bezpośredniego, wraz z podejmowaniem sprzedaży dodatkowej lub tworzeniem oddziałów w państwach w obrębie rynków zagranicznych. Etap ten musi być przyspieszony przez pojawianie się problemów związanych z agentami zagranicznymi, co jest połączone z większym zaufaniem do działalności handlu międzynarodowego oraz potrzebą posiadania ściślejszej kontroli lub kompetencji decyzyjnych, celem efektywniejszego wsparcia działalności eksportowej. Kierownikowi eksportu przyznaje się taki sam zakres władzy organizacyjnej (uprawnień) jak innym kierownikom funkcjonalnym. Zmiany te zilustrowano na rysunku 3.

czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Dziesięć lat temu francuski socjolog Michel Crozier napisał: „Zdolności innowacyjne, umiejętności kreowania nowych usług i osiąganie coraz wyższej jakości zależy nie tylko od skali nakładów materialnych (w budynki, maszyny, kapitał obrotowy), ale w coraz większym stopniu od jakości i trafności inwestowania w ludzi, system stosunków społecznych i kulturę”.1

czytaj więcej

Kultura języka

Jednym z podstawowych sposobów porozumiewania się ludzi jest porozumiewanie się za pomocą języka. Życie człowieka w społeczeństwie to przede wszystkim komunikowanie się z otoczeniem. Bez porozumiewania się wzajemnego ludzi nie można spowodować, podjąć, a tym bardziej zrealizować jakiejkolwiek wspólnej działalności lub nawet prostych czynności.

czytaj więcej

Dbałość o wygląd zewnętrzny

Z punktu widzenia medycznego profilaktyka obejmuje wszelkie działania i środki zmierzające do zapobiegania chorobom, głównie poprzez zalecenia higieny. Są to m.in. szczepienia ochronne, krzewienie oświaty zdrowotnej, propagowanie racjonalnego, umiarkowanego żywienia, dozowanie ćwiczeń fizycznych, czynnego i biernego wypoczynku itp. Profilaktyka kosmetyczno-estetyczna obejmuje działania zapobiegawcze, które można ująć w dwa nurty:

czytaj więcej

Ekspatriacja i repatriacja pracowników cz. II

W zależności m.in. od indywidualnych celów pracownika, a także warunków, jakie stwarza firma, okres ekspatriacji pracownika może trwać kilka lat i dłużej. Po tym okresie następuje repatriacja pracownika, czyli powrót do pierwszego miejsca pracy, lub też całkowita zmiana firmy. W większości przypadków pracownicy decydują się na powrót po okresie od 2 do 5 lat.

czytaj więcej

Standaryzacja stanowisk pracy tymczasowej w przedsiębiorstwach

Identyfikacja stanowisk pracy stanowiła pierwszy etap prowadzonego badania. W dalszej kolejności, wobec każdego zgłoszonego stanowiska przedsiębiorcy byli zobligowani do określenia listy kwalifikacji, które ich zdaniem są niezbędne do pracy na danym stanowisku. Ze względu na ogólny i niezdefiniowanych charakter pojęcia „kwalifikacje”, przedsiębiorcy wskazywali różne elementy, począwszy od podstawowych umiejętności nabytych w drodze edukacji formalnej, a skończywszy na ogólnym stanie zdrowia oraz cechach charakteru. Zgodnie z definicją, przez kwalifikacje należy rozumieć zbiór umiejętności nabytych lub wrodzonych oraz cech psychofizycznych, charakteryzujących pracownika. W związku z powyższym podziałem, kwalifikacje zgłoszone przez przedsiębiorców podzielone zostały na dwie grupy: umiejętności oraz cechy psychofizyczne.

czytaj więcej

Postawy przedsiębiorcze wśród bezrobotnych – kontynuacja

Populacja osób, które chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą wśród osób objętych badaniem kwestionariuszowym, była dość ograniczona, a w zasadzie występowały jedynie pojedyncze przypadki chęci aktywizacji zawodowej w ramach tego sposobu. Znacznie więcej – chociaż leż niewiele w porównaniu do ogólnej liczby bezrobotnych – zaobserwowano osób, które wcześniej, przed przejściem w stan bezrobocia, miały własne przedsiębiorstwo. Znamienne jest również to, że osoby poszukujące pracy prawie wcale nie zgłaszały zapotrzebowania na kursy kształcące umiejętność prowadzenia własnej firmy. Wszystko to sprawia, że konieczna jest chyba promocja postaw przedsiębiorczych wśród bezrobotnych, polegająca na zwiększeniu pomocy w zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej, która przeciwdziałałaby barierom, a eksponowała korzystne strony tego rodzaju aktywności zawodowej.

czytaj więcej

Kultura organizacyjna

W geocentrycznym modelu kultury organizacyjnej mamy do czynienia z integracją kultury centrali i kultury zagranicznych jednostek organizacyjnych danego przedsiębiorstwa. Następuje to poprzez świadome stymulowanie rozwoju określonych elementów kultury organizacyjnej firmy macierzystej, jak również elementów kultur poszczególnych krajów, w których działają zagraniczne oddziały firmy. Prowadzi to z czasem do ukształtowania się jednolitej kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, charakteryzującej się określonym stopniem odmienności od kultury kraju macierzystego i krajów gościnnych. Ten typ kultury odznacza się ponadto dążeniem do wzajemnego dopasowania poszczególnych kultur przez koncentrowanie się na ich wspólnych elementach.

czytaj więcej