Cele i kierunki kształcenia

Niewielka grupa tych, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ciągu ostatniego roku (94 osoby, tj. 9,0%), deklarowała przede wszystkim podwyższenie kwalifikacji oraz ich zmianę. Podwyższanie kwalifikacji odbywało się głównie w zakresie: prawa jazdy, kursów komputerowych, umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy oraz kursów językowych, przy czym ankietowani uczyli się przede wszystkim języka angielskiego. W sposób jednostkowy proces ten dotyczył również kształcenia w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta oraz podstaw obsługi urządzeń biurowych. Natomiast przekwalifikowanie najczęściej dotyczyło sprzedaży i obsługi klienta oraz umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy.

czytaj więcej

Powody braku skłonności pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych

O niskim poziomie wiedzy na temat pracy tymczasowej świadczą także wyniki – wspomnianych już badań CATI, w których poproszono przedstawicieli przedsiębiorstw z grupy MSP o określenie tego, czym jest „praca tymczasowa (Sobocka-

-Szczapa 2003, s. 133)12. Niemal połowa kadry kierowniczej badanych firm (42,7%) zadeklarowała całkowity brak znajomości tego terminu. Jedynie 9,1% badanych podało poprawną jego definicję, 17,4% definicję częściowo poprawną, a 30,7% całkowicie niepoprawną. W tym ostatnim przypadku najczęściej mylono pojęcie praca tymczasowa z innymi formami zatrudnienia nietypowego (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia)...

czytaj więcej

Modyfikowanie nieakceptowanych społecznie zachowań

Najtrudniejszym do zaakceptowania zarówno przez kolegów w pracy, jak i przez klientów, a także szefów jest temperament choleryczny. Podobnie rzecz się ma z niektórymi cechami charakteryzującymi flegmatyka czy melan- cholika. Jednak mimo iż temperamentu jako takiego nie można zmienić, to z całą pewnością można wyuczyć się zachowań nowych, bardziej zrównoważonych. Oto kilka zasad, które są pomocne w modyfikowaniu dotychczasowych, nieakceptowanych społecznie zachowań:

czytaj więcej

Przyszłościowy charakter pracy tymczasowej

O „przyszłościowym” charakterze pracy tymczasowej świadczy również fakt, iż istotnym powodem wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia w badanych firmach jest sezonowość. Niestety, zmianie nie ulega „struktura” zawodowa pracowników, którym zaoferuje się pracę. Aż 66% wszystkich planowanych miejsc pracy związanych jest z prostymi pracami w budownictwie. W związku z tym przedstawiciele MSP preferować będą raczej mężczyzn niż kobiety, osoby w średnim wieku (do 44. roku życia). Sezonowość tego typu prac wskazuje jednocześnie, iż największe – jak wynika z przeprowadzonych badań – zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych występować będzie w miesiącach letnich: od maja do września (ze szczytem w lipcu i sierpniu).

czytaj więcej

Osoby poszukujące pracy a szkolenia – kontynuacja

W związku z takim układem deklaracji respondentów, starano się uzyskać od nich informacje o tym, czy podjęliby szkolenie w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, bowiem w ok. 200 odpowiedziach pojawił się wcześniej motyw finansowy. Pytanie zostało zadane wszystkim uczestnikom badania kwestionariuszowego tak, by uwzględnić wszelkie uzasadnienia.

czytaj więcej

Sytuacja na regionalnym i lokalnych rynkach pracy cz. II

– w przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym wystąpiła w wielu badanych dziedzinach, a w związku z tym poglądach, dominacja kobiet: musi to zatem stanowić szczególny wyznacznik realizowanego projektu, bowiem grupa ta występuje w nim jako beneficjenci ostateczni: wydaje się korzystne z tego punktu widzenia, że dokonany wybór stanowisk pracy dotyczy głównie pracy kobiet: może to w sposób pozytywny zaważyć na efektach realizowanych działań, czyli zatrudnialności kobiet w ramach pracy tymczasowej,

czytaj więcej