Category Biznes

Osoby poszukujące pracy a szkolenia – kontynuacja

W związku z takim układem deklaracji respondentów, starano się uzyskać od nich informacje o tym, czy podjęliby szkolenie w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, bowiem w ok. 200 odpowiedziach pojawił się wcześniej motyw finansowy. Pytanie zostało zadane wszystkim uczestnikom badania kwestionariuszowego tak, by uwzględnić wszelkie uzasadnienia.

czytaj więcej

Sytuacja na regionalnym i lokalnych rynkach pracy cz. II

– w przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym wystąpiła w wielu badanych dziedzinach, a w związku z tym poglądach, dominacja kobiet: musi to zatem stanowić szczególny wyznacznik realizowanego projektu, bowiem grupa ta występuje w nim jako beneficjenci ostateczni: wydaje się korzystne z tego punktu widzenia, że dokonany wybór stanowisk pracy dotyczy głównie pracy kobiet: może to w sposób pozytywny zaważyć na efektach realizowanych działań, czyli zatrudnialności kobiet w ramach pracy tymczasowej,

czytaj więcej

Sezonowość zatrudnienia

Można zatem zauważyć, że w przypadkach przedsiębiorstw, które stosowały w przeszłości lub obecnie, albo będą wykorzystywać elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy do zatrudnienia pracowników, przekonanie co do korzyści płynących z tego faktu wydaje się nie podlegać dyskusji. Wskazuje na to zarówno uzasadnienie potrzeby korzystania z tych form, jak i niewielka porównywalnie populacja tych przedsiębiorców, którzy nie upatrują w tym sposobie postępowania żadnych efektów przydatnych dla ich firm.

czytaj więcej

Analiza kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska

Wreszcie, analiza otrzymanych wyników w dużym stopniu skoncentrowana została na analizie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska według podziału kwalifikacji na umiejętności (nabyte) oraz cechy psychofizyczne (wrodzone). Wśród umiejętności nabytych wyróżnione zostały te związane z wiedzą, np. wykształcenie, znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych, znajomość języka obcego itp., oraz związane z posiadanym doświadczeniem, np. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi klienta, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy. Główny problem polegał na jednoznacznym określeniu wymaganych cech psychofizycznych na danym stanowisku oraz możliwości ich kształtowania wśród uczestników projektu na dalszym etapie jego realizacji. W rezultacie, w analizie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku odniesiono się wyłącznie do umiejętności wyuczonych lub nabytych w drodze doświadczenia zawodowego, pomijając przy tym świadomie cechy psychofizyczne.

czytaj więcej

Staranie się o pracę cz. III

Jeśli jesteś uzależniony (papierosy, alkohol, narkotyki i inne), a potrzeba używek dominuje wśród innych potrzeb, to maleje zarówno twoja uroda, jak i wydajność pracownicza – jest to łatwo zauważalne. Podczas pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą, jeśli palisz papierosy, powstrzymaj się od tej czynności, nawet gdyby rozmowa trwała długo, a pracodawca przyzwolił na palenie. Rada ta odnosi się również do alkoholu. Dla pracodawcy tego typu sytuacje są znakomitym testem dla kandydata: b) przygotowanie do rozmowy z pracodawcą:

czytaj więcej

Zakład pracy jako organizm społeczny cz. II

W stosunkach międzyludzkich występują dwa zasadnicze parametry: społeczny i psychologiczny. Parametr społeczny związany jest z normami postępowania, wzorami zachowań, pełnieniem ról społecznych, treścią i płaszczyzną stosunku interpersonalnego lub społecznego. Natomiast na parametr psychologiczny składają się: poglądy, przekonania, postawy, stosunek emocjonalny, oczekiwania, potrzeby, percepcja informacji, wrażenia, spostrzeżenia i inne właściwości psychiczne. Gdy parametr społeczny jest nasilony i odgrywa dominującą rolę, mówimy o stosunku rzeczowym, formalnym. Jeśli natomiast parametr społeczny zaznacza się w mniejszym stopniu, a na pierwszy plan wysuwa się parametr psychologiczny, np. zrozumienie, wczuwanie się w cudzy stan emocjonalny mamy do czynienia ze stosunkiem osobistym (osobowym), nieformalnym. Zależności między ludźmi mogą być następujące:

czytaj więcej

Uroda – styl życia – sukces cz. III

Z przytoczonej definicji wynika również i to, że styl życia jest czymś indywidualnym, a zarazem i społecznym. Jako zjawisko zachowanie indywidualne może powstać w wyniku zindywidualizowanych dążeń jednostki na podstawie wielu różnych wzorów, które człowiek naśladuje lub identyfikuje się z nimi, choćby tylko w jakiejś części. Może również być wynikiem identyfikacji z określoną grupą zawodową, społeczną, towarzyską itd., a więc wierną kopią obowiązującego w tym kręgu społecznym stylu życia.

czytaj więcej